De Marc Angel erklärt firwaat d’Stater Sozialisten géint den neien PAG sin

News

Dëse PAG ass eng Visioun vun der Vergaangenheet fir ons Stad vu Muer! An dat ass schued !

E Bebauungsplang ass dat wichtegst Instrument vu Planung a Pilotage vun der Entwécklung vun enger Stad. De Motto vun de Stater Sozialisten ass “Eng Stad fir ons All” ! De neie PAG wéi en elo virleit verbessert Liewensqualitéit vun onsen Awunner net.

 

De neie PAG vun der Stad Lëtzebuerg mat sengem PAP Quartier existant ass näischt aneschters wéi den ale PAG vun der Stad Lëtzebuerg, just dass et elo zwee Dokumenter gëtt an deene Planungsrecht a Baurecht an zwee separaten Dokumenter verankert sinn: Genau sou wéi den ale PAG, sinn di nei Planungsinstrumenter net ausgeriicht ob d’Allgemengwuel, mee et sinn Instrumenter déi de ville Partikularintressen nokommen. Si déngen an éischter Linn der Profitmaximéierung an der Immobilenspekulatioun!

 

Mir sinn also weit ewech vun enger Stad fir ons all!

 

Madame Buergermeeschter,

Dir sidd jo och an de leschte Joren net midd ginn ze soen, dass de neie PAG an säi PAP “quartier existant” näischt aneschtes wäerte sinn , wéi d’Upassung vum Joly Plang un di nei national Gesetzgebung. Dir wollt domadder wuel soen, dass alles beim Aale bleiwe sollt!

 

Allerdéngs wësse mir all dass de Joly Plang an de 80er Joren ausgeschafft gouf a säit 1991 en vigueur ass. Et ass ee ganz liberale Plang den et erlaabt huet dass d’Planungshoheit oft bei de Promoteurs immobiliers war anstatt hei um Knuedler bei der Politik! Mam Resultat, dass vill Chancë verpasst gi si Projete mateneen ze vernetzen, dem ëffentlechen Interêt – jo an och dem ëffentleche Raum héchst Prioritéit ze ginn.

 

Huelt just d’Escherstrooss vun der Hollerecher Kierch erop op de Gaasperecher Bierg: firwat sinn do d’Promoteure vun de villen neie Gebaier net forcéiert ginn Emprisen ze loossen fir Beem a breet Trottoiren ze maachen?

D’Escherstroos huet Symbolcharakter: amplaz en urbane Boulevard à l’échelle humaine ze ginn ass et eng Stadautobunn ginn– dat wat iwwereg bliwwen ass nodeem sech jiddereen zerwéiert huet!

De Joly Plang wor jo ni eppes aneschters wéi e Plang den di maximal Buedemnotzung gedeckelt huet. En ass net als Steierungsinstrument konzipéiert ginn.

 

Dofir ass d’Resultat vum Joly Plang dass d’Scheier tëschen Emploi a Logement ëmmer méi ausernee gaangen ass.

 

Jo dat huet natierlech mat der ekonomescher Entwécklung vum Land ze dinn déi mir als Stad net steiere kënnen. Mir hunn als Stad keen direkten Afloss heirop, mee mir hunn awer ëmmer schonn d’Méiglechkeet gehat ze plangen an ze decidéiere wéi mir zesumme mat onse Bierger – a fir Si – ons Stad baulech organiséieren a strukturéieren! Dat hätt dann awer och geheescht zum Beispill selwer städtebaulech Planungen duerchzeféieren, sech Servicer opzebauen, déi net nëmme verwalte mee och laangfristegt en Leitbild ëmzesetzen. Wou e Wellen, e Wee: dat beweise vill vun eise Nopeschlänner, wou d’Recht als Proprietaire och mat enger Flicht verbonnen ass. An zwar mat der Flicht och Contrainten hin ze huelen, wann et em den Interêt général geet .

 

Hei hunn di successiv DP-CSV an DP-Gréng Schäfferéit séit 40 Joer total versoot… an de laisser–faire net gestoppt! Haut leit de Pourcentage vun Aarbechtsplazen 33 Prozent méi héich wéi dee vu Wunnengen.

 

Laut Prognosen aus der étude préparatoire vum PAG wäert dësen Desequiliber 2020 bei 40 Prozent leien an am Joer 2030 esouguer bei 46 Prozent mat 152.000 Awunner bei 222.000 Aarbechtsplazen.

Ech brauch Iech kee Bild ze zeechne wat dat fir Erausfuerderungen a Punkto Mobilitéit bedeit a wat dat fir d’Liewensqualitéit bedeit!!

An der esou wichteger Fro vun engem besseren Equiliber tëschen der Zuel vu Wunnengen a Bureaue kënnt et leider mam neie PAG net zum Paradigmewiessel…mee d’Schéier geet weider auserneen an d’Problemer déi hei duerch entstinn ginn och méi grouss!

Dat ass, Dir Dammen an Hären, d’Haaptursaach firwat d’LSAP géint dësen neien ale PAG mat sengem PAP “quartier existant” ass.

Sollte mir no de Gemengewalen onst Ziel erreeche vun enger Stad fir ons all, an am neie Schäfferot vertruede sinn, wäerte mir dat Messverhältnis tësche Wunnen a Schaffen upaken an dofir Suergen, dass et reglementaresch verankert ass, dass bei all Projet – ob PAP “quartier existant” oder PAP “nouveau quartier” d‘Wunnen iewescht Prioritär huet!

 

Ech erlabe mer an dësem Kontext un onsem Premierminister seng Ried zur Lag vun der Natioun vu virgëschter ze erënneren. An dëser Ried huet hien d’Efforte vun der Regierung presentéiert fir Aarbechtsplazen ze dezentraliséiere fir verschidde Ballungsgebidder ze entlaaschten.

Mir sollen also elo dëse Momentum benotzen an Feelentwécklungen aus der Vergaangenheet redresséieren!

 

Feelentwécklunge goufen et der vill wat d’Entwécklung vun onse Quartieren ubelaangt.

Wéineg Quartieren hunn e richtege Quartierszentrum mat Commerce de proximité an a genuch ëffentlecher Infrastrukturen.

Hei bréngt de neie PAG mat sengem PAP “quartier existant” näischt Neies.

Wann ech elo schonns bei den ëffentlechen Infrastrukture sinn hu mir als LSAP an onser Reklamatioun déi mer am Juli schrëftlech un Iech gericht hunn, kritiséiert dass et bei dëse BEP-Zonen ganz wéineg Regele ginn, z.B. zum Thema Densitéit, Reculen an Héichten.

Mir sinn dofir och net zefridden dass di eenzeg Ännerung déi an der Partie écrite PAP “quartier existant” secteur “BEP “ virgeholl gouf, just doranner besteet dass e Saz dobei gesaat gouf, dén net méi konkret as: am Fall vu Konflikter sin d’Interpretatiou’nsschwieregkéten fir programméiert ! Hei dëse Saz: “Les constructions y admises doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans le tissu urbain qui les environne.”

Mir Stater Sozialisten hate konkret Prescriptioune gefrot fir dass d’Gestaltung vum ëffentleche Raum souwuel am PAP QE wéi och an de PAP NQ net dem Zoufall iwwerlooss gëtt an dass et ophéiert, dass esou Feelentwécklunge wéi op der Escher Strooss oder do wou fréier d’Luxlait stoung méiglech sinn.

Wat eng Stad méi dicht verbaut gëtt, wat e méi wichteg ass den ëffentleche Raum mam mobilier urbain, de Planzungen an den Infrastrukture gescheit an nohalteg ze plangen! Dat ass vun zentraler Bedeitung fir d’ Liewensqualitéit.

PAG an d’Maîtrise vum Prix du foncier:

Madame Buergermeeschter Dir Dammen an Hären,

Am Joresbericht vun onsem städtesche Service Logement gëtt zu Recht geschriwwen dass et fir Menagë mat mëttleren Akommes quasi utopesch ass sech eng Wunneng ze kafen, fir déi Léit mat klengen Akommes mol guer net ze schwätzen. Dat selwecht gëllt och fir d’Loune vun enger Wunneng!

Onse Service Logement schreift zu Recht an hirem Joresbericht dass d’Ursaachen dofir net nëmmen duerch d’Demande déi méi grouss ass wéi d’Offer ze siche sinn. Et gëtt als Ursaachen e.a. och erwähnt dass d’Spekulatioun a finanziell staark Investisseuren d’Fangeren am Spill bei der Präisentwécklung hunn!

Leider ass bei der Ausaarbechtung vum PAG an dem PAP QE net all Hiewel agesat ginn, déi d’Gesetz hiergëtt, fir där ondezenter Spekulatioun eppes entgéint ze setzen.

PAG a Schutz vum Patrimoine fir eng besser Architektonesch Qualitéit:

Wat de Schutz vum Patrimoine ubelaangt , en Thema wat de Stater Sozialisten zënter ganz laangem um Häerz läit, a wou mir Sozialisten heibanne leider scho Schluechte verluer hunn , wéi z.B. d’Erhale vun der Maison Berbère an der Glesenerstross, anerer awer gewonnen hunn – wéi d’Erhale vun der Maison Bourg-Gemen um Lamperbierg.

Hei huet de Schäfferot Efforte gemaach, duerch den Drock vun enger Motioun aus dem Joer 2010 vum LSAP Conseiller Ben Fayot – also aus der virëchter Legislaturperiod .

Den deemolege Buergermeeschter Paul Helminger huet doropshin den Dossier aktivéiert an Dir Madame Buergermeeschter hutt den Dossier och weiderbruecht.

D’Zesummeschaffen tëschen onsem Service d’urbanisme a Sites et Monuments gouf verbessert! Mir hunn an de leschte Jore schonns am Virfeld vum neie PAG d’secteurs protégés an d’secteur sensibles nei definéiert.

Leider handelt et sech zwar oft nëmmen em eng Preservatioun vun de Volummen an net genuch em d’Erhale vun der Bausubstanz. Vun Interieure brauch ee mol net ze schwätzen.

Mir begréissen awer dass mer elo haut méi ensembles sensibles a secteurs protégés wéi virdrun hunn.

Mee leider ass nach net alles wat schützenswäert virum Bagger sécher, dëst ass besonnesch de Fall ob den Haaptachse wou dicht an héich gebaut ka ginn d.h do wou d’Pression économique grouss ass.

Als Beispill denken ech do un d’Areler Strooss an d’Avenue de la Gare.

Interessant ass et, dass et am Kontext vum Schutz vum Patrimoine eng Rei nei Proposen vun Sites et Monuments a vun der staatlecher Commission de l’Aménagement gëtt.

Gutt ass et och, dass doduerch de sougenannten “Petit Patrimoine” wéi z.B. kleng Monumenter geschützt ginn.

Wat Gebaier ubelaangt déi vu Sites et Monuments proposéiert goufe fir se ze schützen, huet de Schäfferot just déi Gebaier zeréckbehalen déi der Stad Lëtzebuerg an dem Staat gehéieren. Hei hat Dir de net Courage Gebaier ze schütze mat der selwechter Protektioun déi der de Gemengegebaier ginn hutt, déi a Privatbesëtz sinn.

PAG a Mobilitéit:

Mir mussen ons Stad vun der Zukunft esou ausriichten, dass mer den Auto net weiderhi privilegéieren dierfen.

Dofir verstinn ech net firwat mer bei Bürosgebaier ëmmer nach eng Mindestzuel un Parkplaze gebaut ginn. Ech sinn iwwerzeecht dass et Firme ginn, déi sech no bei enger Gare oder Tramsstatioun nidderloosse wëllen an net drop poche Parkplaze fir Autoe mussen ze hunn.

Mir bedaueren als Stater Sozialisten och dass mer an allen Dokumenter vum PAG, vun der Etude Préparatoire iwer d’Mobiltéitsstudien eraus keng genau Informatioune kréien iwwer di geplangte Pôles d’échanges vun Tram an Zuch ob Bussen. Des Pôles d’échanges hunn net nëmme verkéierstechnesch eng wichteg Roll ze spille mee och urbanistesch a städteplaneresch… ob esou strategesche Plaze mussen d’Leit Servicen ugebuede kréien, wéi Véloh oder Carsharing esou wéi “convenience” Geschäfter.

Och bei der Mobilitéit wier et wichteg gewiescht méi transparent mat de Nopeschgemengen ze diskutéieren.

Schäinpartizipatioun:

Säit 2005 schaffe mer hei an der Gemeng un engem neie PAG. Mir Stater Sozialisten haten no der Bottom up Participatioun vun 2004 a 2005 mat de Stadteilentwecklungspläng vill Hoffnung gehat, dass et eng echt Participatioun vun Biergerinnen a Bierger géing ginn an och Gemengerot méi staark géing agebonne ginn.

No de Gemengewahle vun 2005 war et eriwwer… mir hunn laang näischt héieren.

Eng Ursaach war natierlech och dass d’Gesetz iwwer den Aménagement Communal um nationale Plang huet misste verbessert ginn, dat erkläert vill Retarden, mee dat ass keng Entschëllegung dofir dass mir no 2005 ni eng politesch ëffentlech Diskussioun geféiert hunn wéi mer ons Stad, ons Quartieren entwéckele wëllen… wéi kënne mer Defiziter vun ëffentlechen Infrastrukturen eliminéieren… mir haten an all deene Joren zwee Mol eng net ëffentlech Sëtzung!

 

2014 koum et dunn och zu Biergerversammlungen déi awer haaptsächlech dozou gedéngt hunn d’Bierger iwwert de Stand vum Dossier ze informéieren. En Input “vun ënnen” wor awer do net méiglech, well déi Versammlungen zu enger Zäit organiséiert goufe wou de Schäfferot schonns di Haaptausriichtunge vum neie PAG mat de Büro d’Etude fest geluecht haaten.

 

Schued dass d’Stater DP an die Stater Greng sech net un hire Koalitiounsprogramm gehaalen hunn. Erlaabt mer heiraus ze zitéieren « Créer une salle d’exposition pour les projets de développement de la Ville afin d’informer citoyens, commerçants et architectes sur les différents projets ». Och wollten se Folgendes schafen, ech zitéiere weider «  créer un lieu d’échange sur les grands projets urbanistiques, où des solutions innovantes pour l’aménagement des espaces publics peuvent être présentés ». Esou Espacen, wann se da geschafe gi wieren, hätten iwwerhaapt Participatioun méiglech gemaach a gefërdert.

 

Mir hunn och ni diskutéiert wéi mer mat onsen Nopeschgemengen zesumme plangen. Ech fanne mir hätte missten do als gréisste Gemeng en transparenten Dialog mat Anere féieren an dat iwwer de Kader vun DICI eraus. En transparenten Dialog net nëmme fir d’Schäfferéit vun allen Gemenge mee och d’Gemengeréit a fir d’Bierger déi mir vertrieden!

Et wier wichteg ze kucken ob mer ons net geigesäiteg als Gemengen duerch ons PAGen Inkohärenzen op de Gemengegrenze schafen.

A Propos Inkohärenzen, well ech kuerz erwähnen dass duerch de Fait dass Dir wien di vill Reklamanten hei empfaangen hutt a bal allen Recht ginn hutt dat wat der par rapport vum ale PAG verbessert hat entschwächt hutt  munsch Inkohärenzen agebaut hutt! Dir hutt awer doduerch scho richteg gutt Wahlcampagne gemaach! Do krut deen een oder  anere Proprietaire op Grond vun enger Reklamatioun schonn méi Entwécklungspotenzial zougestanen. z. B. Zu Hollerech kritt e Bierger e fréieren H3 an en Hab 2D ëmgewandelt, um Belair an enger ähnlecher Strooss kritt en fir en alen H3 en HAB 2 E

 

Di gréisste Verschlechterung fir ons ass awer dass no de Reklamatiounen an der partie écrite vum PAG an all zone Hab 1 Eefamilljenhaiser an Appartementer agedeelt dierf gi mat Wunnengen, déi an der Moyenne 52 m2 hunn. Dir hutt aus der partie écrite vum PAP “quartier existant” am secteur HAB-1 di Méiglechkeet eraus geholl, dass fir bestoend Haiser vun 300 m2 Bruttofläch eng Wunneng pro Stack realiséiert ka ginn. Dat wär eng Mesure gewiescht, fir Leit ze erlaben, hir ze grouss Haiser un hir Bedürfnisser unzepassen. Elo kann een dovun ausgoen, dass an Zukunft keng nei Eefamilljenhaiser méi gebaut ginn.

 

Mir fannen de Prinzip gutt dass grouss Eefamilljenhaiser vun zwou Famillje genotzt ka ginn z.B. Eltere kënnen am Haus bleiwen an hire Kanner am selwechten Haus och eng Wunneng ubidden.

Wann an esou Eefamilljenhaiser awer duerch des nei Mesure erlaabt gëtt, mat Hëllef vun engem Cadastre vertical, Appartementer eenzel ze verkafen da sinn ech sécher dass dat zu Abuse féiert an dass d’Promoteure vill Eefamilljenhaiser an Appartementshaiser ëmwandelen an dat besonnesch a secteurs sensibles a protégés wou se net ofrappen dierfen!

 

Vun dësem Point de vue aus gesinn ass dat keng familljefrëndlech Mesure méi! Ech erënneren drun dass de Prozentsaz vu Jonken tëschen 0 an 18 Joer ëmmer weider erof geet…a voller Kontradiktioun mat der Schäfferotserklärung vun DP an déi Gréng déi jonk Familljen an ons Stad unzéie wollten

2 Beispiller : Kennedy Sud

……………………

Schëttermarjal

…………………….

Conclusioun:

Mir fannen dass dëse PAG net dem Bild vun enger moderner Stad vun der Zukunft fir ons All entsprécht, mee virun allem Partikularintressen an de Virdergrond stellt.

Fir d’LSAP misst d’ Ziel vun enger gudder Stadentwécklung och e verbessert Zesummeliewen erlaben. E verbessert Zesummeliewen, well et keng sozial Exklusioun duerch d’Immobilenspekulatioun an d’eesäiteg Offer vu Wunnengstype gëtt. E verbessert Zesummeliewen, well den ëffentleche Raum – sief dat Plazen, Squaren oder Grengflächen aneschters geréiert muss ginn, fir dass mer méi Geleenheete kréie vir ons ze begéinen an auszetauschen .

A bei allen Iwwerleeunge musse mer ëmmer d’Wuel vun onse Kanner an onsen eelere Matbierger berécksiichtegen, well wann et hinne gutt geet da geet ons all gutt.