Schäffen- a Gemengerot

conseil_communal_01

Roger NEGRI
1. Schäffen

r_negri2017

Roland TRAUSCH
Gemengerot

r_trausch2017

Romain ROSENFELD
Gemengerot

r_rosenfeld2017