D’Wuert vum President

Net klassifizéiert

r_negri2017

Kompetent a responsabel fir eis Gemeng Mamer !

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Den 8. Oktober 2017 si Dir opgeruff, en neie Gemengerot ze wielen. Zanter dem Joer 2000

si mir als LSAP am Schäfferot vertrueden an hunn an de lëschte 18 Joer mat Kompetenz a Responsabilitéit fir d‘Wuel vun eiser Mamer Gemeng geschafft.

Iwwer 300 Milliounen Euro hu mir investéiert, genannt siefen de „Campus Kinneksbond“ zu Mamer mat senge Schoul- a Kulturinfrastrukturen an de „Campus scolaire zu Capellen“ mat senge Schoul- a Sportinfrastrukturen.

An Zukunft wëlle mir eis als Sozialisten och weiderhin fir d’Liewensqualitéit a fir d’Chancegläichheet vun all eise Biergerinnen a Bierger an der Gemeng asetzen.

Eis d’Haptazzenter leie beim Wunnengsbau zu erschwëngleche Präisser, bei der Mobiitéit an all senge Facetten, bei de néidege Zukunftsinfrastrukturen a bei der Sozialisatioun am beschte Sënn vum Wuert, dat heescht, dass mer eis asetzen fir eng sozial gerecht Gesellschaft ouni Barrieren am Sënn vun der Chancegläichheet an der Integratioun vun all Mensch.

Dofir brauche mir den 8. Oktober bei de Gemengewahlen Äert Vertrauen an Är Ënnerstëtzung. Stäerkt eis LSAP-Equipe. Mir sinn a bleiwen de Garant vun enger ausgeglachener a konsequenter Aarbecht. Dofir stinn ech zesumme mat all eisen LSAP-Kandidatinnen a Kandidaten.

Roger Negri
Deputéierten
Éischte Schäffen Gemeng Mamer
President vun der LSAP Gemeng Mamer